WELCOME TO SOUTHERN GROUP

NEWS & ACTIVITIES

Southern Group Thailand > NEWS & ACTIVITIES > ดร. วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ เหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป

ดร. วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ เหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป

ดร. วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ เหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป

SOUTHERN GROUP Thailand's leading producer of gypsum, anhydrite, dolomite, limestone, Granite and palm oil