top of page

Corporate Profile

Message from CEO President

นายจรินทร์ พุทธิสาวงศ์

รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร

เซ้าเทิร์นกรุ๊ป

ประวัติการศึกษา

2540         ปริญญาโท

                 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.)

                 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2534         ปริญญาตรี

                 การจัดการทั่วไป

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2534         การบัญชีพื้นฐาน

                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2514         การบัญชีชั้นสูง

                 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

bottom of page