Corporate Profile

Message from CEO President

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ

เซ้าเทิร์นกรุ๊ป

EN | TH

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารเทคโนโลยี สาขาการเงิน, และกลยุทธ์ธุรกิจ คณะการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกบางส่วน (Fellowship) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology, AIT), (GPA. 3.86)

- ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาการพัฒนาการจัดการ (International Program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute Of Development Administration, NIDA)

- ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ Fellow Chartered of Logistics, The Chartered Institute of Logistics and Transport, United Kingdom.

- สำเร็จปริญญาโท สาขาการบัญชี (Master of Professional Accountancy)             J. Mack Robinson College of Business มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท (Georgia State University) สหรัฐอเมริกา (Dean’s Honors List)

- ศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี 15 เครดิต Henry W. Bloch School of Management มหาวิทยาลัยมิสสูรี (University of Missouri, Kansas City) สหรัฐอเมริกา และโอนผลการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท (Georgia State University)

สำเร็จปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • President’s List Honors 1 Academic Year

 • Dean’s List Honors 2 Academic Years

- ศึกษาชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ศึกษามัธยมตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ (สายวิทยาศาสตร์)

ตำแหน่งการทำงานภาคเอกชนในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร เซ้าเทิร์นกรุ๊ป (Southern Group)

 • กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่, ท่าเรือ, :

 • บริษัทเซ้าเทิร์นพอร์ท จำกัด

 • บริษัทยูไนเต็ดมารีนไลนส์ จำกัด

 • บริษัทศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด

 • บริษัทโชคพนา (2512) จำกัด

 • บริษัทโชคพนาไมนิ่ง จำกัด

 • บริษัททักษิณ โดโลไมท์ จำกัด

 • บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด

 • บริษัท ยูนิไมนิ่ง จำกัด

ตัวแทนธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศ

 • บริษัท Shun Shing Group ประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

- ถือหุ้น บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด, บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม(1993) จำกัด(อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน), บริษัท รามอินทราฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (อุตสาหกรรมยานยนต์)

ประวัติตำแหน่งการทำงานทางการศึกษาในปัจจุบัน

- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ประธานที่ปรึกษาโครงการ

ประวัติตำแหน่งการทำงานทางสังคมในปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการมูลนิธิ บุญชัย-อรวรรณ พงษ์เภตรา (พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน)

- ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมการแร่ยิปซัม สภาการเหมืองแร่ แห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเลขาธิการ พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ มูลนิธิพิทักษ์ไทย

ประวัติตำแหน่งการทำงานทางการเมืองและสังคมที่สำคัญในอดีต

- 2560 : ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐสำหรับกลุ่มฝ่ายกฎหมายและความยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี

- ส.ค. 55-ก.ย. 58 : 

 • กรรมการสภาการเหมืองแร่ สภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย

 • ประธานอนุกรรมการแร่ยิปซัม สภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย

- มี.ค. 50-ม.ค. 53 : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิคุณพุ่ม (โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

- ม.ค. 51-ธ.ค. 52 : คณะกรรมการอำนวยการศูนย์นวัตกรรมการอบรมเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

- พ.ค. 51-ธ.ค. 52 : ประธานคณะที่ปรึกษาคณะอำนวยการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (Miracle of Life) (โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ)

ประวัติการทำงานในอดีต

- 2559 : คณะกรรมการที่ปรึกษาคณบดี Prof. Dr.Nazrul Islam และอาจารย์รับเชิญ คณะบริหารจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT)

- 2558 : ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท Winterhill (Dubai, UAE) – Member of Winterhill Group สหราชอาณาจักร

- 2552 : อาจารย์พิเศษหลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- 2550 : ตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทนานาชาติ, คณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัท (Company’s Advisory Board) บริษัท SHM Smith Hodgkinson (Thailand) Company Limited (Gordon Brothers Group) สหราชอาณาจักร

- 2548-2550 : ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา(เน้นการวิจัย), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • วิชาสัมมนา เศรษฐสังคม และการจัดการสาธารณะ หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์โล จิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

- 2539-2540 : อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ (นอกเวลา) ปริญญาตรี วิชาการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

HEAD OFFICE

478 PETRA BUILDING, RATCHADAPISEK RD., SAMSENNOK, HUAYKWANG, BANGKOK 10320 THAILAND

TEL: +66-2541-4959 FAX: +66-2541-4116

SURATTHANI BRANCH

331 THARATHIPBODI RD., PHUNPHIN DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE 84130 THAILAND

TEL: +66-77-200-897 FAX: +66 77-201-080

©2018 all rights reserved. by Southern Group