WELCOME TO SOUTHERN GROUP

NEWS & ACTIVITIES

Southern Group Thailand > NEWS & ACTIVITIES > ร่วมประชุมกับ Battambang Conch Cement Co.,Ltd. ประเทศกัมพูชา

ร่วมประชุมกับ Battambang Conch Cement Co.,Ltd. ประเทศกัมพูชา

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหาร และ คุณสมเจตน์ ไวศยศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์และพัฒนาตลาดต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ Battambang Conch Cement Co.,Ltd. ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือเรื่องธุรกิจด้านเหมืองแร่ ณ สำนักงานใหญ่ (อาคารเภตรา) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

SOUTHERN GROUP Thailand's leading producer of gypsum, anhydrite, dolomite, limestone, Granite and palm oil